top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSTREEKS ADVOCATUUR

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Rechtstreeks Advocatuur, met inbegrip van iedere aanvullende opdracht en iedere vervolgopdracht.

 • Uitsluitend Rechtstreeks Advocatuur geldt als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

 • Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever (“cliënt”). Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de wijze waarop die al dan niet zijn uitgevoerd geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Rechtstreeks Advocatuur tegen dergelijke aanspraken van derden.

 • Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis (waaronder een nalaten wordt begrepen) voordoet waarvoor Rechtstreeks Advocatuur aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de Rechtstreeks Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico dat Rechtstreeks Advocatuur in verband met die verzekering draagt.

 • Indien bij de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Rechtstreeks Advocatuur aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door Rechtstreeks Advocatuur afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico dat Rechtstreeks Advocatuur in verband met die verzekering draagt. Een kopie van de betreffende polis kan op afspraak worden ingezien.

 • Indien Rechtstreeks Advocatuur voor schade geen aanspraak heeft onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Rechtstreeks Advocatuur beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van € 25.000,-. te vermeerderen met het bedrag van het verschuldigde eigen risico. 

 • Rechtstreeks Advocatuur is bevoegd om bij de uitvoering van een opdracht één of meer personen te betrekken die niet aan Rechtstreeks Advocatuur verbonden zijn. Voor eventuele fouten van die personen is Rechtstreeks Advocatuur niet aansprakelijk. Indien die personen in dat kader algemene voorwaarden van toepassing verklaren en hun aansprakelijkheid beperken, is Rechtstreeks Advocatuur bevoegd om die algemene voorwaarden en die aansprakelijkheidsbeperking mede namens cliënt te aanvaarden.

 • Rechtstreeks Advocatuur is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien cliënt op het moment waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Rechtstreeks Advocatuur.

 • Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht om schadevergoeding te vorderen in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Rechtstreeks Advocatuur aansprakelijk is.

 • Rechtstreeks Advocatuur heeft een interne klachtenregeling. U kunt uw klacht indienen via emailadres laura@rechtstreeksadvocatuur.nl.  

 • Rechtstreeks Advocatuur valt onder toezicht van de Orde van Advocaten, Het Bureau van de Orde is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur.
  Het telefoonnummer is 023 - 5530 180.
  Het faxnummer is 023 - 5530 185.
  Het e-mailadres is info@advocatenorde-nh.nl
  Correspondentie kunt u richten aan:
  Postbus 5495
  2000 GL HAARLEM

 • Rechtstreeks Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe Nederland.

 • Voor de uitvoering van de opdracht wordt aan cliënt honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting in rekening gebracht.

 • In het geval van gefinancierde rechtshulp zullen de door Rechtstreeks Advocatuur verrichte werkzaamheden overeenkomstig voornoemde urenregistratie gedeclareerd worden bij de Raad voor Rechtsbijstand. Voor eigen rekening van de opdrachtgever blijft de door de Raad voor Rechtsbijstand op te leggen eigen bijdrage en de (on)belaste verschotten, zoals griffierechtkosten en uittreksels.

 • Rechtstreeks Advocatuur is telkens bevoegd om een voorschot te verlangen, al dan niet onder opschorting van haar werkzaamheden voor cliënt, dan wel bepaalde daarvan, totdat het bedrag van het voorschot is ontvangen. De gevolgen van die opschorting komen volledig voor rekening en risico van cliënt. Rechtstreeks Advocatuur is gerechtigd om het bedrag van het voorschot niet eerder te verrekenen dan met de einddeclaratie in de betreffende zaak.

 • Betaling van de declaratie dient binnen de daartoe gestelde termijn en zonder beroep op opschorting of verrekening te geschieden. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is cliënt in verzuim, waardoor en wegens welke enkele vertraging cliënt naast de hoofdsom wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten (15% over het openstaande bedrag van de declaratie) verschuldigd is. In dat geval is Rechtstreeks Advocatuur gerechtigd het verschuldigde bedrag te verrekenen met de gelden die Rechtstreeks Advocatuur ten behoeve van cliënt onder zich heeft en/ of hebben. Ook is het Rechtstreeks Advocatuur dan toegestaan om haar werkzaamheden voor cliënt op te schorten totdat het openstaande bedrag is ontvangen. De gevolgen van die opschorting komen volledig voor rekening en risico van cliënt.

 • Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die personen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Rechtstreeks Advocatuur betrokken zijn en/ of zijn geweest.

 • De verhouding tussen Rechtstreeks Advocatuur en cliënt wordt ten volle beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die eventueel tussen partijen ontstaan, worden in eerste instantie voorgelegd aan de rechtbank te Noord-Holland.

 • In geval van (medische) noodgevallen zal mr. Van der Weide voor waarneming zorg dragen. Mr. van der Weide is verbonden aan Dialoog Advocatuur & Mediation, Kennemerstraatweg 4, 1815 LA Alkmaar. 

Direct contact met mij?

bottom of page